Voorwaarden

VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
a. Ingevolge de Wadloopverordening 2020 is het houden van een wadlooptocht zonder een vergunning verboden. Wadloopcentrum Fryslân is als vergunninghouder gerechtigd om, onder de voorwaarden van de verleende vergunning, wadlooptochten met deelnemers te organiseren en te houden. 
Wadloopcentrum Fryslân is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40003546.
b. Deelname aan een wadlooptocht, georganiseerd door het Wadloopcentrum Fryslân, geldt onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Wadloopverordening 2020, de aan het Wadloopcentrum verleende vergunning én deze ‘Voorwaarden’. Het niet naleven of opvolgen  betekent automatisch uitsluiting van deelname. Eventueel hierdoor optredende kosten of schade komen volledig voor rekening van betreffende deelnemer.
c. Bij opgave van meerdere deelnemers tegelijk (groep) dient één van deze aangemelde personen te zorgen voor een volledige en actuele deelnemerslijst en deze aan één van de gidsen te overhandigen voorafgaand aan de tocht. De aanmelder van de groep is verantwoordelijk om alle aangemelde personen ruim voorafgaand aan de tocht in kennis te stellen van de noodzakelijke uitrusting, aanwijzingen, regels en voorwaarden. Dit laatste sluit niet uit dat elke deelnemer zelf ook verantwoordelijk is om kennis te nemen van deze voorwaarden en deze na te leven.
d. Deelnemers zorgen er voor om op tijd  aanwezig te zijn op de verzamelplaats. Informatie over vertrektijden en locaties is te vinden op de website: www.wadlopen.net. Mocht deze site om wat voor reden dan ook tijdelijk niet werken dan kunt u contact op nemen met de vereniging.

2. VEILIGHEID
a. Deelname aan een wadlooptocht is geheel voor eigen risico.
b. Iedereen die deelneemt aan een wadlooptocht dient voldoende maatregelen te nemen voor zijn of haar eigen veiligheid.
c. Elke deelnemer verplicht zich om de noodzakelijke wadloopuitrusting en voldoende eten en drinken mee te nemen. Informatie hierover is te vinden in de folder van Wadloopcentrum Fryslân of op de website: www.wadlopen.net.
d. Elke deelnemer dient zich tevoren er van te verzekeren dat hij/zij in staat is om de wadlooptocht te kunnen volbrengen binnen de gestelde tijdsduur, daarbij rekening houdend met de zwaarte van betreffende tocht. Hiertoe dient hij/zij advies in te winnen bij zijn/haar huisarts of een andere hiertoe deskundige geneeskundige instelling. Voor de retourtocht Ameland en de Terschellingtocht wordt een gezondheidsverklaring, verkregen door medische keuring aanbevolen. Aanwijzingen van de gidsen van het Wadloopcentrum Fryslân moeten strikt  worden opgevolgd.
f. Een gids kan, als gemachtigde van Wadloopcentrum Fryslân, voor aanvang van een tocht deelnemers weigeren die volgens de gids niet voldoen aan gestelde voorwaarden of fysieke en/of geestelijke conditie.
g. Indien tijdens de tocht blijkt dat niet voldaan is aan gestelde voorwaarden of als de deelnemer naar het oordeel van de gids niet in staat is om de tocht  uit te lopen, kan de gids de deelnemer verplichten om onder begeleiding van een gids terug te keren naar het startpunt.

3. NATUUR
a. Deelname aan een wadlooptocht betekent het betreden van een beschermd natuurgebied. Naleving van de hierop betrekking hebbende wetgeving, regels en voorschriften is voorwaarde voor deelname aan de wadlooptocht.
b. Deelnemers zijn verplicht om tijdens de tocht in de groep te blijven. Uitzwermen of op afstand van de groep lopen is niet toegestaan om verstoring of beschadiging van de natuur te voorkomen.
c. Het meenemen of meevoeren van huisdieren, waaronder o. m. honden worden verstaan, is niet toegestaan.
d. Het achterlaten van afval, etensresten of andere materialen op het wad en de kwelders is niet toegestaan. Alle uitrusting, afval of etensresten wordt meegenomen tot aan de vaste wal. Afval wordt daar alleen achtergelaten in daarvoor bestemde afvalbakken/containers.
e. Het plukken, afsnijden of afsteken van planten of delen daarvan is niet toegestaan.
f. Verstoring van vogels of zeehonden is niet toegestaan. Nesten van vogels worden met rust gelaten en zo mogelijk gemeden. Zeehondenligplaatsen worden op ruime afstand gepasseerd.
g. Bij (opzettelijke) verontreiniging of verstoring is de veroorzaker volledig aansprakelijk voor de kosten voor herstel of betaling van opgelegde boetes.

4. OPGAVE, BETALING, AFGELASTING
a. Opgave voor een tocht kan via de website, schriftelijk of telefonisch. Opgave is pas defnitief als er betaald is of als er een ondertekende schriftelijke bevestiging van deelname van één van de leden van Wadloopcentrum Fryslân is verkregen.
b. Bij opgave via de webwinkel wordt direct betaald. Groepen kunnen eventueel een factuur aanvragen bij één van de contactpersonen.
c. Wadloopcentrum Fryslân kan een tocht afgelasten. Er wordt altijd geprobeerd dit tijdig kenbaar te maken. In bijzondere omstandigheden (denk bijvoorbeeld aan ongunstige weersomstandigheden) kan een tocht op het laatste moment afgelast worden.
d. Bij afgelasting door of namens het Wadloopcentrum Fryslân wordt het betaalde bedrag terugbetaald. Er wordt geen vergoeding gegeven voor door de deelnemer gemaakte kosten, zoals vervoerskosten, overnachtingskosten, aanschaf uitrusting en dergelijke.
e. Als een tocht wordt afgelast wanneer alle (!) deelnemers al op het wad zijn dan wordt geen geld gerestitueerd maar krijgen de deelnemers recht om aan een andere tocht in het lopende of volgende seizoen deel te nemen (tenzij een tocht is volgeboekt). Zij dienen hier zelf contact over op te nemen. 
e. Bij annulering door deelnemers meer dan twee weken voordat de tocht plaats vindt worden 5,00 Euro per deelnemer aan annuleringskosten in rekening gebracht.
f. Bij annulering binnen twee weken voor een tocht plaats vindt wordt geen geld teruggestort.
g. Mochten er door overheidsmaatregelen tochten moeten worden afgelast dan houdt de vereniging zich het recht voor om per deelnemer 3,50 annuleringskosten in rekening te brengen.

Update 23 januari 2021. Het is mogelijk dat de overheid de groepsgrootte voor activiteiten zoals onder meer wadlopen gaat beperken tot een niveau lager dan het  maximale aantal deelnemers dat wij hanteren. We zullen dan, voor boekingen na de datum van deze update, deelname toewijzen op basis van een strikt 'wie het eerst komt die het eerst maalt' principe. De mensen die het eerst geboekt hebben hebben dus voorrang. De overige deelnemers krijgen hun geld terug. Voor boekingen eerder dan deze datum wordt, mocht er een probleem ontstaan, in overleg een oplossing gezocht. Let op: het is niet onmogelijk dat dit de dag voor een tocht gebeurt, blijf dus op uw e-mail en op de mededelingen op de webwinkel en de website van wadloopvereniging Fryslan letten. 


5. CONTACTGEGEVENS
Vereniging Wadloopcentrum Fryslân
Postadres (secretaris): Baron van Sytzamawei 10, 9105 LH, Risumageast
E-mail: bestuurwcf@gmail.com
BTW nummer: NL001964495B01
KvK nummer: 40003546
Telefoon (voorzitter): 06-12822001
lepelaar

lepelaar

wadpier

wadpier

steenloper

bonte strandloper

eidereend

eidereend

strandkrab